Новости
22 Июля 2015

Научно-практическая конференция «Диалектика противодействия коррупции»-2015

Подробнее>>

   

16 Июня 2015

Профессору Якову Ильичу Гилинскому – 81 год!


15 Апреля 2015

 

Переработанная и дополненная криминология

Подробнее


30 Марта 2015
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ "ОСНОВЫ МЕДИАЦИИ" В ГОРОДЕ НИКОЛАЕВ
   


Нормативная база  

Положення

про премії імені Е.О. Дідоренка

 

 Затверджено Вченою радою Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка  «23» січня 2009 р. (протокол № 8).

 

Премії  імені професора, члена-кореспондента Академії правових наук України, засновника Луганського обласного відділення кримінологічної асоціації України Едуарда Олексійовича Дідоренка  встановлені Вченою радою Луганського  державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка на вшанування пам’яті першого ректора навчального закладу для підтримки талановитих молодих вчених України та інших держав.  Премії присуджуються за найкращі авторські емпіричні  дослідження злочинності, її окремих елементів та факторів, а також способів попередження. Лауреати премій визначаються за результатами щорічного конкурсу емпіричних досліджень молодих вчених, які займаються науковою роботою у галузі кримінології, кримінального права, кримінального процесу, адміністративного права та діяльності, економічної безпеки, криміналістики, оперативно-розшукової роботи, юридичної психології, соціології девіантної поведінки тощо.

 

1. Загальні положення

1.1. Конкурс досліджень на здобуття Премій імені Е.О.Дідоренка (далі Премій) проводиться Оргкомітетом конкурсу, який створюється наказом ректора  з числа викладачів та наукових співробітників Луганського державного  університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, які займаються науковою роботою у області вивчення злочинності.

1.2. У конкурсі  на здобуття  Премій беруть участь студенти, курсанти, ад'юнкти, аспіранти, наукові та науково-педагогічні працівники й інші зацікавлені особи (у віці до 35 років), що проводять власні емпіричні дослідження в сфері кримінології, кримінального права, кримінального процесу, адміністративного права та діяльності, економічної безпеки, криміналістики, оперативно-розшукової роботи, юридичної психології, соціології девіантної поведінки тощо та займаються вивченням злочинності, її окремих елементів та факторів, а також способів попередження.

1.3. Тематика щорічних конкурсних робіт встановлюється Оргкомітетом.

1.4. Число та розмір премій визначається  ректором Луганського державного  університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка на підставі подання Оргкомітету. 

 

II. Конкурсні роботи

2.1. До участі в конкурсі приймаються матеріали самостійних емпіричних досліджень (експертне опитування, аналіз документів, спостереження, аналіз статистичних даних і ін.), за тематикою, вимогами та у термін, визначеними Оргкомітетом конкурсу.

2.2. Переможцями Конкурсу визнаються автори робіт, які відповідають вимогам, визначеним Оргкомітетом конкурсу.

2.3. При визначенні переможців Конкурсу враховуються:

оригінальність теми;
актуальність досліджуваної проблеми;
емпірична обґрунтованість результатів;
самостійність дослідження;
реалістичність і перспективність пропозицій.
2.4. Конкурсні роботи  авторам  не повертаються.

2.5. Роботи, автори яких раніше  були лауреатами даного або інших конкурсів, до розгляду не приймаються.

 

III. Організація та порядок проведення Конкурсу  на здобуття Премії

3.1. Організаційну роботу по підготовці і проведенню Конкурсу здійснює  організаційний комітет Конкурсу.

3.2 Організаційний комітет утворює Експертну комісію Конкурсу, яка розглядає  і оцінює подані на Конкурс роботи. Рішення експертної  комісії  Конкурсу оформляється протоколом.

3.3. Конкурс вважається розпочатим  з  моменту  повідомлення  про Конкурс і вважається закінченим після проведення церемонії нагородження переможців Конкурсу.

3.4. Конкурс проводиться у три етапи:

3.4.1. Кафедральні конкурси (січень – червень);

3.4.2. Університетський конкурс (липень – вересень);

3.4.3. Міжнародний конкурс (жовтень).

3.5. Церемонія нагородження переможців Конкурсу, як правило, проходить під час щорічної науково-практичної міжвузівської конференції (Луганськ, останній тиждень жовтня кожного року). Разом з Премією лауреати отримують Почесний диплом.

 


 

Положение

 

о премиях имени Э.А. Дидоренко


 Утверждено Ученым советом Луганского государственного университета внутренних дел имени Э.А. Дидоренко «23» января 2009 г. (протокол № 8).

 

Премии имени профессора, члена-корреспондента Академии правовых наук Украины, основателя Луганского областного отделения криминологической ассоциации Украины Эдуарда Алексеевича Дидоренко установлены Ученым советом Луганского государственного университета внутренних дел имени Э.А. Дидоренко в память первого ректора учебного заведения для поддержки талантливых молодых ученых Украины и других государств. Премии присуждаются за лучшие авторские эмпирические исследования преступности, ее отдельных элементов и факторов, а также способов предупреждения. Лауреаты премий определяются по результатам ежегодного конкурса эмпирических исследований молодых ученых, занимающихся научной работой в области криминологии, уголовного права, уголовного процесса, административного права и деятельности, экономической безопасности, криминалистики, оперативно-розыскной деятельности, юридической психологии, социологии девиантного поведения и т.д.


1. Общие положения

 1.1. Конкурс исследований на соискание Премий имени Э. А. Дидоренко (далее Премий) проводится Оргкомитетом конкурса, который создается приказом ректора из числа преподавателей и научных сотрудников Луганского государственного университета внутренних дел имени Е.О. Дидоренко, занимающихся научной работой в области изучения преступности.

1.2. В конкурсе на соискание Премий участвуют студенты, курсанты, адъюнкты, аспиранты, научные и научно-педагогические сотрудники и другие заинтересованные лица (в возрасте до 35 лет), которые проводят собственные эмпирические исследования в области криминологии, уголовного права, уголовного процесса, административного права и деятельности, экономической безопасности, криминалистики, оперативно-розыскной деятельности, юридической психологии, социологии девиантного поведения и т.д. и занимающихся изучением преступности, ее отдельных элементов и факторов, а также способов предупреждения.

1.3. Тематика ежегодных конкурсных работ устанавливается Оргкомитетом.

1.4. Количество и размер премий определяется ректором Луганского государственного университета внутренних дел имени Е.О. Дидоренко на основании представления Оргкомитета.

 

II. Конкурсные работы


2.1. К участию в конкурсе принимаются материалы самостоятельных эмпирических исследований (экспертный опрос, анализ документов, наблюдение, анализ статистических данных и др.), по тематике, требованиям и в срок, определяемыми Оргкомитетом конкурса.

2.2. Победителями Конкурса признаются авторы работ, соответствующих требованиям, определенным Оргкомитетом конкурса.

2.3. При определении победителей Конкурса учитываются:

оригинальность темы;

актуальность исследуемой проблемы;

эмпирическая обоснованность результатов;

самостоятельность исследования;

реалистичность и перспективность предложений.

2.4. Конкурсные работы авторам не возвращаются.

2.5. Работы, авторы которых ранее были лауреатами данного или других конкурсов, к рассмотрению не принимаются.


III. Организация и порядок проведения Конкурса

3.1. Организационную работу по подготовке и проведению Конкурса осуществляет организационный комитет Конкурса.

3.2 Организационный комитет создает Экспертную комиссию Конкурса, которая рассматривает и оценивает представленные на Конкурс работы. Решение экспертной комиссии Конкурса оформляется протоколом.

3.3. Конкурс считается начатым с момента уведомления о Конкурсе и считается законченным после проведения церемонии награждения победителей Конкурса.

3.4. Конкурс проводится в три этапа:

3.4.1. Кафедральные конкурсы (январь - июнь);

3.4.2. Университетский конкурс (июль - сентябрь);

3.4.3. Международный конкурс (октябрь).

3.5. Церемония награждения победителей Конкурса, как правило, проходит во время ежегодной научно-практической межвузовской конференции (Луганск, последняя неделя октября каждого года). Вместе с премией лауреаты получают Почетный диплом.

 

 

 

 

 
 
 

Обратная связь
Наши партнеры

lduvs_smoll

cclub2

 ociopk 

sc01 

crimpravo_ru 

 

© 2007-2009, Кафедра криминологии, конфликтологии и социологии.
При использовании материалов сайта, ссылка на
criminolog.lg.ua обязательна.